Novela z. č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Pan poslanec prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. byl poslaneckým klubem ANO 2011 ustanoven zpravodajem ve věci novely z. č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), kterou doporučil k přijetí.

Navrhovaná novela autorského zákona byla vládou předložena ke splnění povinnosti implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564. Jde o směrnici související s mezinárodní smlouvou o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení, která byla přijata v roce 2013 v rámci Světové organizace duševního vlastnictví (tzv. Marrakéšská smlouva). Novela souvisí rovněž s přímo závazným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563, přijatým souběžně se směrnicí také v souvislosti s uvedenou mezinárodní smlouvou. Navrhovaná právní úprava přinese pozitivní dopady v podobě finančních a jiných úspor nákladů na pořizování formátově přístupných rozmnoženin autorskoprávně chráněných děl zahraniční provenience a bude přínosná i z hlediska sociálních dopadů. Zlepší dostupnost autorskoprávně chráněných děl osobám nevidomým, osobám s jiným zrakovým postižením a osobám s jinými poruchami čtení, umožní tím větší zapojení do kulturního a společenského života a rozšíří možnosti jejich vzdělávání.

 

Napsat komentář