Novela z.č. 121/2000 Sb. Návrh novely zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Ve dnech 30.10. – 11.11. 2018 probíhá čtrnáctidenní jednání Poslanecké sněmovny. Jedním z bodů na pořadu dne byla novelizace autorského zákona, sněmovní tisk č. 175/0 (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=175&CT1=0) , jehož zpravodajem pro Poslaneckou sněmovnu byl poslanec P.[…]

Pokračovat ve čtení …